Τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου του ΕΙΧΕ, οι γνώσεις, οι ιδέες, τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών, οι διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε τραπεζικό, νομικό ή άλλο θέμα που περιέχεται στις ιστοσελίδες αυτές, σε έντυπο, ηλεκτρονικό και άλλο υλικό που χορηγούμε στα μέλη μας στα πλαίσια της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και καθ’ οιονδήποτε τρόπο στήριξή τους, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ της εταιρίας «NATIONAL INSTITUTE OF CREDIT RESEARCH, Inc».

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, την Αμερικανική νομοθεσία καθώς και κατά τον ελληνικό ν. 2121/1993, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, με ή χωρίς αναφορά της πηγής, χωρίς γραπτή άδεια της παραπάνω ιδιοκτήτριας εταιρείας. Επειδή το λογισμικό του παρόντος Δικτυακού Τόπου είναι εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (server) που βρίσκεται και λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία, η εκδίκαση αγωγής κατά παντός υπευθύνου οποιασδήποτε παραβίασης δικαιωμάτων της ιδιοκτήτριας εταιρείας υπάγεται στη δικαιοδοσία των Αμερικανικών Δικαστηρίων.

Το ΕΙΧΕ που λόγω της μεγάλης πρωτοπορίας που βρίσκεται μόνιμα στο στόχαστρο επίδοξων αντιγραφέων, μιμητών και επίδοξων κλώνων, κλεπτών, μεσαζόντων καθώς και επίορκων δικηγόρων, δεν θα διστάσει να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του παντός υπαίτιου οποιασδήποτε παραβίασης οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ενώπιον της Αμερικανικής Δικαιοσύνης και όχι μόνο.

Η απόκτηση κάθε ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα της ιδιότητας του μέλους υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του ΕΙΧΕ ενώ η πρόσβαση των μελών στις ιστοσελίδες του Δικτυακού Τόπου γίνεται μόνο μετά από υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας καθώς και των Γενικών Όρων χρήσης του Δικτυακού Τόπου.

Οι πληροφορίες σε αυτό το δικτυακό τόπο παρέχονται «ως έχουν». Το ΕΙΧΕ και τα στελέχη του δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη, σε καμία περίπτωση, προς οιονδήποτε, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές ή παρεπόμενες ζημίες από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ή οποιασδήποτε άλλης υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων θετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών ή κάθε άλλης ζημιάς από τραπεζικές ή άλλες οφειλές, όχι μόνο, χωρίς περιορισμούς, ακόμα και αν μας έχει γνωστοποιηθεί ρητά η πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το συνδρομητικό μέλος να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες με τρόπο που αρμόζει στις ειδικές περιστάσεις της περίπτωσής του. Το ΕΙΧΕ και τα στελέχη του δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη η οποία βαρύνει μόνο το μέλος. Η ακρίβεια όλων των πληροφοριών δεν είναι εγγυημένη, ιδιαίτερα από τη στιγμή που τέτοιες πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές και συγκεκριμένες απαιτήσεις ή δυνατότητες κατά περίπτωση, ιδιαίτερα όταν το ΕΙΧΕ δεν έχει τον έλεγχο των συμπεριφορών των τραπεζών αλλά και των αποφάσεων των δικαστηρίων. Κάθε μέλος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και σύμφωνα με ειδική «Σύμβαση Εμπιστευτικότητας» να χρησιμοποιήσει όλες τις πληροφορίες της ιστοσελίδας με απόλυτη εχεμύθεια.